Kantang Bikolnon
     
Harong

Ang Tunay na Istorya

Mga Kanong Hilaw

And The Band Played On...

Bantay-Salakay

dyolens

Bansag

Archives

Surat Tiwinhon

Kantang Bikolnon

 
Contributions are welcome.

Send to: Tiwinionsusa2000@yahoo.com
SARONG BANGGUI

Sarong banggui
Sa higdaan
Nakadangog ako
Nin huni ni sarong gamgam
Sa luba ko katurugan
Bako kundi simong boses
Iyo palan
Dagos ako bangon
Si sakuyang mata
Iminuklat
Kaitdtong kadikluman
Nangalag kalag
Si sakuyang paghiling
Pasiring sa itaas
Simong lawog
Nahiling ko maliwanag

SI NANAY, SI TATAY
I
Si Nanay, si Tatay
Di ko babayaan
Balakid na boot
An sacuyang utang
Si pagdara saco
Nin siyam na bulan
Gatas kong dinudo
Di ko mabayadan
II
Ay Nanay, ay Tatay
Kung ako humale
Hihidawon mo man
Sa gabos mong aki
Makakua ka man
Nin makaka-sangle
Dae maka arog
Kan sacong ugali
III
Ay Nanay, ay Tatay
Kun ako maraot
Pugutan nin payo
Ibuntog sa lawod
Kun maheling mo man
Na nag-anod-anod
Ay Nanay, ay Tatay
Sapuda man tolos
(Repeat II)
Dae maka arog
Kan sacong ugali
Dae maka arog
Kan sacong ugaliISIPON MO SANA
I
Isipon mo sana
Namomotan taka
Dahil minsan saen
Dae malingaw ka
Sa simong pagturog
Asin sa pagmata
Gabos na recuerdon
Simong guiromdoma
II
Sa aldaw, sa bangui
Antes ka magturog
Sarong inagrangay
Idulot mo sa Dios
Nganing matiwasay
An sacong pagkamoot
Isipon mo sana
Namomotan ta ka
(Repeat II)

KARSELADONG PAGKAMOOT
I
Magtitios ang puso ko, magtatangis huli saimo
Karseladong pagkamoot nadatugan ko
Luway-luwaya man Nonoy ang pag-ati sa buhay mo
Bangui, aldaw ang pagkamoot gabos saimo
II
Ogma ko man na ako padusahan na magtios sa kinaban
Anong pait ang magdusa sa buhay mong naparayo ka
Bulong nin sakit itao mo na ngani
(Repeat II)

KUDOT- KUDOTAN

Kan ako sadit pa
Sadit ka pa man
Nagkarawat kita nin
Kudot- kudotan
Kinudot mo ako
Kinudot taka man
Ang simbag mo sako
Luway-luwaya man
Haen ka na baya
Kakawat kong madaya
Ang kudot-kudotan
Sakuyang girumdum
Haen ka na baya
Kakawat kong madaya
Ang kudot-kudotan
Hinahanap ko ngonianANG HARONG MI

Ang harong mi
Sadit sana
Pero malinigon
Sagkod sa Kusina
Magkakan man kami
Pirmeng sa lamesa
Ang isira mi
Gulay sana
Daing iba


BABAENG TAGA-BICOL

Maogmahon sa Kabicolan (2x)
Madia kamo sa Kabicolan
Dae nindo malilingawan
Babaeng taga-Bicol
Apud Bicolana
Marhay an ugali
Pirmi pang maogma
Marhay maki-ayon
Marhay na amiga
Mi an guinimatan
Pagka-Bicolana
An bulkan Mayon
Yan ang kabagay
Ang Bicolana dai
Na-aapi sa Kagayonan

BULKAN BULUSAN, MAYON, ISAROG

Bulkan Bulusan, Mayon, Isarog, na bakong tunay
Saen man ako paduman, di ko malingwan
Masko harayo na ibang lugar
Sakong maabtan, luha sa mata ko
Minabulos kung narumduman

Bulkang Bulusan nasa probinsiyang Sorsogon
Bulkang Isarog naman nasa probinsiyan Sorsogon
Probinsiyang Albay, na yaon ang
Bulkan na Mayon
Ang gayon nya daeng karibay
Orgolyo nin BicolnonILONG PAGKAMOOT
I
Ilong pagkamoot nasiring sa banwit
Dae makalawod ta daeng sakayan (2x)
Dae pag bantogon
Dae makatungtong ta daeng sagkod pa si aroronay
Bari pa si sagwan, inanod pati timon
II
O madahas na duros, layag ko pinarakit
Pinarakit mo pa su sarwal kung puti
Isay pa daw ang maherak sasako ngonian
Pati si torsido, pati si torsido
Si dago nabari.
(Repaet II)

SARO, DUWA, TOLO

Saro, duwa, tolo
Kisi sayang boot
Madya, mag orogma kita
Boses iawit mo
Tingog ikurahaw mo
Kita mga Bikolano!
(Repeat 4x)


KULASISING BERDE

Kulasising berde
Nagtugdon sa Pili
Anong nawilihan, bakong tag igdi
Siyempre magpupuli, siyempre magpupuli
Sa banwang sadiri.

Ay! ay! ay! ay!
Pobreng buhay
Haen ka na baya?
Na sakong kadamay-damay
Ika sana daeng iba
Ang minamawot
Kan puso kong nalulumbay


PUNAY

Kasu saro nganing aldaw
May ataman akong kayumangging Punay
Nadakop ko, nagtu-tugdon sa sanga
Nin Baleteng halangkawon
Guminaro sa sakuya sa edad
Nin nagkapirang aldaw
Luminayog, dae ko maaraman kun saen
Na lugar siya paduman

Halata kang punay ka
Na madakop ka nin iba
Sasabihan ko na sana
Na gakdan ka na nin kadena
Nganing dae ka na
Nanggad makabuelta

Duman sa Balete
Na may guwardiyang Sawa.
 
   
 

Oragon Kita!